بررسی بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفولانزا در بیمارستان بوعلی از نظر علایم بالینی-آزمایشگاهی،اپیدمیولوژی و عوارض آن

بررسی بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفولانزا در بیمارستان بوعلی از نظر علایم بالینی-آزمایشگاهی،اپیدمیولوژی و عوارض آن
رشته تحصیلی : دکترا

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 120

حجم فایل (به کیلوبایت) : 913

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 135000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه  دكتری حرفه ای پزشكی

بررسی بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفولانزا در بیمارستان بوعلی از نظر علایم بالینی-آزمایشگاهی،اپیدمیولوژی و عوارض آن در سال 1388

 

* ضمیمه رایگان پاورپوینت با عنوان :بررسی بیماران بستری شده با شک به آنفلوانزای H1N1 نو پدید در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در پاییز و زمستان سال 1388

 (علائم بالینی- آزمایشگاهی-پیامد) در 33 اسلاید بصورت رایگان

چكیده

مقدمه:  به دلیل  پاندمی اخیر ویروس آنفلوانزای H1N1 نو پدید و مشاهده آن در شهر اردبیل و باتوجه به اینكه بروزو شدت بیماری تابع بسیاری از عوامل منطقه ای مثل شرایط محیطی، فرهنگی و ژنتیكی و ...             می باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی تظاهرات بالینی و دموگرافیك بیماران مبتلا  به آنفلوانزا و در واقع ارائه شناسنامه توصیفی بیماران بستری در بیمارستان بوعلی انجام شده است.

مواد و روشها : مطالعه حاضر یك مطالعه بررسی مقطعی می باشد.

 جامعه آماری كلیه بیماران بستری شده با شك بالا به آنفلوانزای در سال 1388 می باشد.

حجم نمونه 55 بیمار بستری شده در طی مطالعه، بودند. اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج :  تعداد 55 بیمارکه  با شك بالا به آنفلوانزادر  بیمارستان بوعلی بستری بودند، مطالعه شدند. 23بیمار ( 8/41%)  مؤنث و 32 بیمار ( 2/58%) مذكر بودند. میانگین سنی افراد بستری شده 65/0 ± 58/1 بود. تعداد 5 نفر به دلیل شدت علائم به ICU منتقل شدند. یافته های دموگرافیك نشان داد كه 08/23درصد كل بیماران بستری بیماری زمینه ای  داشتند.  بیشترین علایم  شامل تب ،سرفه،ضعف و  كمترین کونژونکتیویت ،کروپ و برونشیولیت بود. از 55 مورد بستری 1 نفر فوت شد.

نتیجه : مواردی از بیماران كه با تشخیص آنفلوانزا بستری شدند، از نظر علایم بالینی،  گروهای سنی و درمان مشابه دیگر مراكز بود.میزان مورتالیته كمتر بود، كه شاید به دلیل شروع زودهنگام آنتی ویروس و تأثیر آن باشد،ولی با توجه تعداد موارد كمتر بیماری اظهار نظر قطعی در این باره دشوار است.

واژگان كلیدی: آنفلوانزا ،  تظاهرات بالینی،  ویژگیهای دموگرافیك

 

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

فصل اول : طرح تحقیق 

1-1 مقدمه .         .2

1-1-1عامل اتیولوژیک        3

1-1-2اپیدمیولوژی 5

1-2  بیان مسئله    10

1-3- ضرورت انجام تحقیق   11

1-4  تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 11

1-5  اهداف تحقیق             12

1-5-1 هدف كلی   12

1-5-2 اهداف اختصاصی     12

1-5-3 اهداف کاربردی        12

1-6  سولات یا فرضیه های تحقیق      13

 فصل دوم : پیشینه تحقیق یا بررسی متون

2-1 مبانی نظری   16

2-1-1عامل اتیولوژیک        16

2-1-2پاتوژنز و ایمنی         18

2-1-3 تظاهرات بالینی        20

2-1-4 عوارض     22

2-1-5 یافته های آزمایشگاهی و تشخیص          26

2-1-6 تشخیص افتراقی       27

2-1-7 درمان       28

2-1-8 پروفیلاکسی 30

2-2 سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه    33

2-2-1مطالعات جهان          33

2-2-2مطالعات ایران          43

فصل سوم : شیوه اجرای تحقیق

3-1 نوع پژوهش   50

3-2 جامعه آماری ، حجم نمونه          50

3-3 نمونه برداری و روش نمونه گیری 50

3-3- 1 روش نمونه گیری    50

3-3-2 روش گرداوری اطلاعات         51

3-4 طرح مطالعه  52

3-5 ملاحظات اخلاقی         52

فصل چهارم : نتایج

4- 1یافته ها         54

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث            71

5-2 نتیجه گیری    75

5-3 پیشنهادات      76

منابع      78

پیوست ها            80

پیوست شماره یک : پرسشنامه تحقیق    80

چکیده انگلیسی      82

 

فهرست جداول

 جدول 1-1 ظهور ساب تیپ های ویروس آنفلونزای A که همراه با پاندمی یا اپیدمی بوده اند          14

جدول 1-2 داروهای ضد ویروسی برای درمان و پروفیلاکسی آنفلوانزا            47

جدول 2-2 افرادی که برای واکسیناسیون سالانه آنفلوانزا توصیه می شوند        48

جدول 4-1 مشخصات جنسی بیماران بستری با شک به انفولانزا..

جدول 4-2 مشخصات سنی بیماران بستری با شک به انفولانزا... جدول 4-3 مشخصات نوبت بستری بیماران بستری با شک به انفولانزا جدول 4-4 مشخصات یافته های بالینی بیماران بستری با شک به انفولانزا

جدول 4-5 مشخصات علایم حیاتی بیماران بستری با شک به انفولانزا

جدول 4-6 مشخصات CBC بیماران بستری با شک به انفولانزا

جدول 4-7 مشخصات CRP بیماران بستری با شک به انفولانزا

جدول 4-8 مشخصات سابقه مصرف دارو و یافته های آزمایشگاهی بیماران بستری با شک به انفولانزا

جدول 4-9 مشخصات عوارض بیماران بستری با شک به انفولانزا

جدول 4-10 مشخصات سابقه بیماری همزمان بیماران بستری با شک به انفولانزا

 

اختصارات

ARDS: Adult Respiratory Distress Syndrome

BS: Blood Sugar                                                

CDC: Centers for Disease Control and Prevention         

CPK: Creatine Phosphokinase                                      

CXR: Chest X-Ray

ESR: Erythrocyte Sedimentation Rate                           

HDL: High Density Lipoprotein                                      

LDL: Low Density Lipoprotein                                       

PND: Post Nasal Discharge                               

RT- PCR: Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction

AOM:ACUTE OTITIS MEDIA

بررسی بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفولانزا در بیمارستان بوعلی از نظر علایم بالینی-آزمایشگاهی،اپیدمیولوژی و عوارض آن در سال 1388