مقاله تاثیر یارانه بر مصرف کود شیمیایی و تخریب محیط زیست

مقاله تاثیر یارانه بر مصرف کود شیمیایی و تخریب محیط زیست
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 25

حجم فایل (به کیلوبایت) : 45

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

با تخریب محیط زیست و فرسایش خاک کشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبیعی بیشتری را به کشتزار تبدیل نمایندو سطح مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دهند.در واقع این فعالیتهای جدید موجب تخریب بیشتر محیط زیست میگردد و به همین ترتیب دوری باطل ایجاد می شود که نتیجه آن چیزی جز نابودی محیط زیست و فقیرتر شدن کشاورزان نیست.(بای بوردی و ملکوتی 1379)
مقاله حاضر با درک این خطر می کوشد اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست بررسی کند
...
بحث و نتیجه گیری
          در مجموع نتایج حاکی از آن است که در بسیاری از موارد از کود شیمیایی بیش از حد بهینه استفاده می شود.بالاتر بودن سطح مصرف کود شیمیایی در تولید گندم آبی خود مبین وجود آثار زیانبار زیست محیطی در این بخش است.مقایسه تولید و سود در حالت فعلی با بهینه نشان می دهد که در صورت بازگشت به سطح بهینه مصرف کود کشاورزان سود بیشتری کسب خواهند کرد و بطور متوسط تولید نیز افزایش می یابد.
...